Forbidden City's Lantern Festival Night, Palace Museum, yuan xiao jie, shang yuan jie, zi jin cheng+

The Forbidden City Opened Lantern Festival Night Tours
| 紫禁城的上元之夜