Wuhan University Cherry Blossom, China Cherry Blossom Tour, Chinese Cherry Blossom, Wu Da Ying Hua ji, Wuhan University's Oriental Cherry Blossom+

Say Wuhan University’s Cherry Blossom in Chinese:
武大樱花季 (wǔ dà yīng huā jì)
| Free Chinese Word Study